Loading...
Search for: catalyst
0.013 seconds
Total 714 records
 List View    Gallery View
# Type Title Author Publisher Pub. Year Subjects Call Number
1 پایان نامه کاهش دی اکسید گوگرد با استفاده از نانو مواد Reducing Sulfur Dioxide Using NANO-Structured Materials فصاحت، حسین Fasahat, Hossein صنعتی شریف 1395 دی اکسید گوگرد Sulfur Dioxide / کاتالیزور پنتااکسیدوانادیم Vanadium Pentoxide Catalyst / نانومواد Nanomaterials / حذف آلودگی Pollution Removal / تری اکسید گوگرد Sulfur Trioxide / زئولیت 13 ایکس Zeolite 13X 66-48933
2 پایان نامه تاثیر نانوکاتالیست های فلزی بر طول عمر و بازده پیل های سوختی پلیمری Effects of Nano Metallic Catalysts on The Life-Time and Efficiency of Proton Exchange Membrane Fuel Cells حسین پور، میلاد Hosseinpour, Milad صنعتی شریف 1391 کاتالیزورها Catalysts / نانوذرات Nanoparticles / اثر دما Temperature Effect / منحنی قطبش Polarization Curve / پیل سوختی غشا بسپاری Proton Exchange Membrane (PEM)Fuel Cell 58-43209
3 پایان نامه کاهش محتوی ترکیبات گوگردی موجود در خوراک مدل محصولات نفتی با استفاده از فرایند اکسایشی در حضور نانوکاتالیست های W-MO بر پایه ساختارهای کربنی Reduction of Sulfur Content of Model Feed by Oxidative Process in them Presence of Carbon Structures Based W-Mo Nanocatalysts حسن نیا، سعید Hassannia, Saeed صنعتی شریف 1400 گوگردزدایی اکسایشی Oxidative Desulfurization / نظریه تابعی چگالی Density Functional Theory (DFT) / دی بنزوتیوفن Dibenzothiophene (DBT) / مولیبدن Molybdenum / تنگستن Tungsten / کاتالیزور اصلاح شده Modified Catalyst 48-54651
4 پایان نامه ساخت و مشخصه یابی نانوکاتالیست Au/ZnO فوتوکاتالیست اکسید روی در مطالعه اکسیداسیون بنزیل الکل و متیلن بلو Design and Fabrication of Gold Nanocatalyst for Aerobic Oxidation شیدپور، رضا Shidpour, Reza صنعتی شریف 1393 بنزیل الکل Benzyl Alcohol / اکسایش Oxidation / متیلن آبی Methylene Blue / کاتالیزور نوری Photocatalyst / نانوکاتالیزور Nano Catalyst / طلا Gold / اکسید روی Zinc Oxide / بر هم کنش مغناطیسی Magnetic Interaction 48-47945
5 پایان نامه سنتز ترکیبات آروماتیک دوتره با روش فوق بحرانی Synthesis Deuterated Aromatic Compunds by Supercritical Method شجیراتی، یاسمین Shadjirati, Yasamin صنعتی شریف 1395 کاتالیزور Catalyst / تولوئن Toluene / سنتز Synthesis / سیال فوق بحرانی Supercritical Fluid / ترکیبات آروماتیک Aromatic Compounds / ترکیب دوتره Deuterated Compound 46-49669
6 پایان نامه بهینه سازی توان تولیدی پیل سوختی غشا پلیمری بر اساس توزیع ناهمگون کاتالیست PEM Power Density Optimization Based on Non-Uniform Catalyst Distribution ابراهیمی، ساسان Ebrahimi, Sasan صنعتی شریف 1392 لایه کاتالیستی پیل سوختی غشا بسپاری Proton Exchange Membrane (PEM)Fuel Cell Catalyst Layer / لایه های کاتالیستی غیریکنواخت Nonuniform Catalyst Layers / غشای الکترولیت بسپاری Polymer Electrolyte Membrane (PEM) / کاتدها Cathodes / روش سیمپلکس دانهیل Downhill Simplex Method / بهینه سازی سطح موثر کاتالیزور Catalyst Effective Area Optimization 46-45361
7 پایان نامه سنتز نانوذرات پلاتین و مطالعه بر روی کاربردهای آن به عنوان کاتالیست و جاذب عناصر رادیواکتیو Synthesis of Platinum Nanoparticles and Study on its Application as a Catalyst and an Adsorbent of the Radioactive Elements مهدی زاده، صوفیا Mehdizadeh, Sofia صنعتی شریف 1390 پلاتین Platinum / نانوذرات Nanoparticles / فلزات سنگین Heavy Metals / کاتالیزورها Catalysts 46-42934
8 پایان نامه مطالعه تجربی یک تراستر تک پیشران با پیشرانه هیدروژن پراکسید Experimental Investigation of a Monopropellant Thruster Using Hydrogen Peroxide نیک فر، روزبه Nikfar, Rouzbeh صنعتی شریف 1395 رانشگر Thruster / کاتالیزور Catalyst / آب اکسیژنه Hydrogen Peroxide / سوخت های مایع Liquid Fuels / پیشرانش Propulsion / نیروی پیشران Thrust / تک پیشران Monopropellant 45-50354
9 پایان نامه تولید لایه کاتالیستی یک پیل سوختی پلیمری به روش الکترواسپری Construction of The Catalyst Layer of a PEM Fuel Cell Using Electrospray Method قربانی نهوجی، سبحان Ghorbani Nohooji, Sobhan صنعتی شریف 1395 پیل سوختی غشا بسپاری Proton Exchange Membrane (PEM)Fuel Cell / الکترودها Electrodes / الکترواسپری Electrospray / پودر شدن Atomizing / لایه کاتالیزوری Catalyst Layer 45-48641
10 پایان نامه بررسی عملکرد فیلتر جاذب دوده‌ موتور دیزل از نوع احیا کاتالیستی پیوسته در تعامل با محتوی گوگرد سوخت Investigation of DPF-CRT Performance in Relation with Diesel Fuel Sulfur Content دوزندگان حکم‌آباد، مهدی Doozandegan Hokmabad, Mahdi صنعتی شریف 1395 ذرات معلق هوا Air Particulate Matter / احیای پیوسته کاتالیزوری Catalyst Regeneration / سوخت دیزل Diesel Fuel / فیلتر جاذب دوده Diesel Particulate Filter (DPF) / بازده تعداد پی PN Efficiency / سطح گوگرد سوخت دیزل Diesel Fuel Sulfur Level 08-49592
11 پایان نامه راهبردهای ECU در مدیریت و کنترل کاتالیست و حسگرهای اکسیژن بعد از فعال سازی کنترل لامبدا و ارائه ابزار نرم افزاری مناسب جهت تخمین پارامترها ECU Strategies in Management and Control of Catalyst and Oxygen Sensors after Activation of Lambda Control ریحانیان، مسعود Reyhanian, Masoud دانشگاه صنعتی شریف 1390 حس گر اکسیژن Oxygen Sensor / کاتالیزور Catalyst / واحد کنترل الکترونیکی Electronic Control Unit (ECU) / نسبت تعادلی سوخت به هوا Fuel/Air Equivalence Ratio / مدولاسیون لامبدا Lambda Modulation / آلایندگی خودرو Automotive Emissions 08-42637
12 پایان نامه سنتزSr3Fe2O7 و بررسی اثرPr در موقعیت Sr و اثر Co در موقعیت Fe به عنوان دوپنت بر ریزساختار و عملکرد آن به عنوان کاتد پیل سوختی اکسید جامد Synthesis of Sr3Fe2O7and Investigation of the Effect of Pr in Sr Site and Co in Fe Site as a Dopant on the Microstructure and its Function as a Solid Oxide Fuel Cathode غنی هرزند، آیدا Ghani Harzand, Ayda صنعتی شریف 1400 پیل سوختی اکسید جامد Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) / خواص الکتروشیمیایی Electrochemical Properties / هدایت الکتریکی Electrical Conductivity / کاتدهای ردلزدن - پاپر Ruddlesden-Popper Cathodes / کاتالیست پروسکایت Perovskite Catalyst / کاتالیست Sr3Fe2O7 Sr3Fe2O7 Catalyst 07-54769
13 پایان نامه ساخت کاتالیست متخلخل برای واکنش تغییر فرم گاز متان با بخار آب به روش دومرحله ای احتراقی Microwave-Assisted Coke Resistance and Mesoporous Ni-Co Catalyst in two Steps for Methane Steam Reforming اطمینان، آزیتا Etminan, Azita صنعتی شریف 1400 سنتز احتراقی Combustion Synthesis / متالورژی پودر Powder Metallurgy / فعالیت کاتالیزوری Catalytic Activity / اسپینل منیزیم آلومینات Magnesium Aluminate Spinel / اسپینل نیکل آلومینات Nickel Aluminate Spinel / فعالیت و پایداری کاتالیزور Catalysts Activity and Stabibility / رسوب کربن Carbon Deposition / تغییر شکل گاز متان با بخار آب Methane Steam Reforming (MSR) 07-54204
14 پایان نامه مشخصه یابی کاتالیست وانادیم پنتا اکسید مستعمل و بررسی امکان سنجی بازیابی آن Characterization of V2O5 Spent Catalyst & Feasibility Study of its Regeneration سلطانی‌نژاد، محمّد Soltani Nejad, Mohammad صنعتی شریف 1395 کاتالیزور پنتااکسیدوانادیم Vanadium Pentoxide Catalyst / کاتالیزور مستعمل Spent Catalyst / مشخص سازی Characterization / فرایند شستشو Washing Process / فرزکاری Milling / پخشیدگی Diffusion / امکان سنجی Feasibility Study 07-49650
15 پایان نامه سنتز و مشخصه‌یابی نانوکاتالیست نیکل-پالادیم/نانولوله‌های کربنی قابل کاربرد در فرایند ریفرمینگ متان Synthesis and Characterization of Ni-Pd-0.1CNT/PU Nanocatalyst, Applicable for Methane Reforming چایچی، اردلان Chaichi, Ardalan صنعتی شریف 1395 نانولوله کربنی چنددیواره Multi-Walled Carbon Nanotube / نانوکاتالیزور Nano Catalyst / تحلیل احیا به روش برنامه ریزی دمایی Temperature Programmed Reduction (TPR)Analysis / واکنشگاه تبدیل Reforming Reactor / متان Methane / تحلیل اکسایش به روش برنامه ریزی دمایی Temperature Programmed Oxidation (TPO)Analysis / معادله کیسینجر Kissinger Equation / آزمون واکنشگاهی Reactor Test 07-48353
16 پایان نامه بازیابی نیکل موجود در کاتالیست ریفورمرهای احیای مستقیم آهن Nickel Recovery from Spent Catalyst of Reformers راعی نیاکی، احمدرضا Raei Niaki, AhmadReza صنعتی شریف 1390 کاتالیزورها Catalysts / نیکل Nickel / بازیابی Recovery / هیدرومتالورژی Hydrometallurgy / مدل جنبشی Kinetic Model 07-43195
17 پایان نامه تولید آلیاژ AlV از طریق احیای آلومینوترمیک پنتااکسید وانادیوم AlV Alloy by Aluminothermic Reduction of Vanadium Pentoxide صبور باقرزاده، الهه Saboor Bagherzadeh, Elahe صنعتی شریف 1388 آلیاژ Alloy / آهک Lime / کاتالیزور پنتااکسیدوانادیم Vanadium Pentoxide Catalyst / احیای آلومینوترمیک Aluminothermic Reduction / آلومینیوم اضافی Excess Aluminum 07-40305
18 پایان نامه بهینه‌سازی و سنتز پیوسته‌ آرتمیسینین با کمک نانوکاتالیست‌ هسته -‌ پوسته در سیستم میکروراکتور Optimization and Continuous Synthesis of Artemisinin Using Core-Shell Nano-Catalysts by Means of Micro-Rector تمتاجی، محسن Tamtaji, Mohsen صنعتی شریف 1400 بیماری مالاریا Malaria Diease / کووید - 19 COVID-19 / ریزواکنشگاه Microreactor / شبیه سازی اجزای محدود Finite Element Simulation / نانوکاتالیزور Nano Catalyst / آرتمیسینین Artemisinin 06-54754
19 پایان نامه بررسی عملکرد و بهبود فعالیت کاتالیست های چارچوب آلی - فلزی در واکنش اکسیداسیون CO Investigation of Performance and Improvement of the Activity of MOF-based Catalysts in CO Oxidation Reaction عباسی، فاطمه Abbasi, Fatemeh صنعتی شریف 1400 کاتالیزور Catalyst / بهبوددهنده Promoter / چارچوب فلز - آلی Metal-Organic Framework / تبادل ایزوتوپی Isotopic Exchange / اسید فسفوتنگستیک Phosphotungstic Acid / اکسایش مونوکسید کربن Carbon Monoxide Oxidation 06-54671
20 پایان نامه سنتز یک کاتالیست پروسکایتی مناسب برای فرایند اکسایش ناقص حلقه شیمیایی و بهینه سازی رفتار هیدرودینامیکی آن در راکتورهای بستر سیال Synthesis Perovskite Catalyst for Chemical Looping Partial Oxidation and Optimization of Its Hydrodynamics Behavior in a Fluidized Bed Reactor
بیضایی خورده بلاغ، محمد Beyzaei, Mohammad صنعتی شریف 1400 تبدیل سیکل شیمیایی Chemical Looping Reforming / واکنشگاه بستر سیال Fluidized Bed Reactor / گاز سنتز Synthesis Gas / اکسایش جزئی Partial Oxidation / کاتالیست پروسکایت Perovskite Catalyst / رفتار هیدرودینامیکی Hydrodynamic Behaivoir 06-54522