Loading...
Search for: khodaygan--saeed
0.006 seconds
Total 25 records
 List View    Gallery View
# Type Title Author Publisher Pub. Year Subjects Call Number
1 پایان نامه انتخاب جهت گیری بهینه قطعات در فرایندهای نمونه سازی سریع Selection of the Optimal Orientation of Parts in Rapid Prototyping Processes گل محمدی، امیر حسین Amir Hossein Golmohammadi صنعتی شریف 1396 نمونه سازی سریع Rapid Prototyping / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / روش تاگوچی Taguchi Method / شبه مدل کرایگینگ Kriging Metamodel / روش طراحی آزمایش ها Design of Experiments Method(DOE) / زبان استاندارد مثلثی Standard Triangular Language (STL) / تخمین زمان ساخت Build Time Estimation / جهت گیری بهینه ساخت نقطه Optimum Part Build Orientation 08-50107
2 پایان نامه تخمین جهت‌گیری مقاوم با استفاده از سنسورهای ترکیبی و کالیبراسیون آنلاین در حضور اغتشاش مبتنی بر یادگیری Robust Orientation Estimation Using Imu and Online Machine Learning Based Calibration in the Presence of Distortions گل محمد، سجاد Golmohammad, Sadjad صنعتی شریف 1399 تزویج حسگر Sensor Fusion / درخت تصمیم گیری Decision Making Tree / کالب زنی برخط Onboard Calibration / اغتشاش های مغناطیسی Magnetic Disturbance / سامانه مرجع سمت و تراز Attitude and Heading Reference System (AHRS) / یادگیری ماشینی Machine Learning 08-53827
3 پایان نامه طراحی بهینه چرخدنده ها با ساختار مشبک جهت ساخت به کمک ساخت افزودنی Design and Optimization of Gears Using Lattice Structure for Additive Manufacturing پوررکنی صالحان، سپهر Pourrokni Salehan, Sepehr صنعتی شریف 1400 چرخ دنده ها Gears / بهینه سازی هم بندی Topology Optimization / طراحی با الهام از طبیعت Bioinspired Design / ساخت افزایشی Additive Manufacturing / سفتی درگیری Gear Mesh Stiffness 08-54468
4 پایان نامه بررسی اثر استفاده از مواد فوق آب‌گریز در بدنه خودرو جهت کاهش درگ Effect of Superhydrophobic Materials Application on the Car Body to Reduce Drag ولی‌زاده، مهسا Valizadeh, Mahsa صنعتی شریف 1396 نرم افزار فلوئنت Fluent Software / کاهش پسا Drag Reduction / تولید گرداب Vortex Generator / خودرو ها Automobiles / کاهش آلاینده ها Emission Reduction / ماده فوق آب گریز Hydrophobic Materical 08-50026
5 پایان نامه طراحی بهینه تلرانس‌های مجموعه‌های مکانیکی غیرصلب تحت اثرات حرارتی Optimal Design of Tolerances in the Non-rigid Assemblies under the Thermal Impact همتی نیک، جواد Hemati Nik, Javad صنعتی شریف 1395 تخصیص تلرانسی Tolerance Allocation / شبکه عصبی Neural Network / تحلیل اجزای محدود Finite Element Analysis / اثر گرما Thermal Effect / بهینه سازی چندهدفه Multiobjective Optimization / تولرانس هندسی Geometrical Tolerance / تولرانس ابعادی Dimensional Tolerance / روش فراابتکاری ژنتیک چندهدفه با مرتب سازی نامغلوب Non-Dominate Sorting Genetic Algorithm (NSGAII) Method / مجموعه های مکانیکی غیرصلب Non-Rigid Mechanical Assemblies 08-48694
6 پایان نامه اندازه‌گیری لیزر مبنا - هندسه داخلی لوله‌های صنعتی در فرآیند پیگ رانی Laser-Based Inspection of Internal Geometry of Industrial Pipes in Pigging Procedure هداوند، مجید Hadavand, Majid صنعتی شریف 1397 پایش سلامتی خط لوله ها Pipelines Health Monitoring / تشخیص غیرمخرب Nondestructive Inspection (NDI) / پیگ هوشمند Intelligent Pipe Inspection Geometry (PIG) / حسگر لیزری Laser Sensor / پردازش تصویر Image Processing 08-51836
7 پایان نامه یادگیری فعالیت‌های عملکردی بازوی رباتیک از طریق نمایش مبتنی بر یادگیری تقویتی Robotic Arm Manipulation Learning from Demonstration based on Reinforcement Learning نوحیان، امیر حسین Noohian, Amir Hossein صنعتی شریف 1400 یادگیری تقلیدی Learning from Demonstration (LfD) / یادگیری تقویتی عمیق Deep Reinforcement Learning / یادگیری تقویتی عمیق چندهدفه Multi-Objective Reinforcement Learning / حرکت های پایه‌ای دینامیکی Dynamic Movement Primitives / بازوی ربات Robot Arm 08-54965
8 پایان نامه مطالعه تجربی و بهینه سازی ماشین کاری لیزری کامپوزیت زمینه آلومینیومی تقویت شده با ذرات Experimental Study and Optimization of Laser Assisted Machining of Particle­ Reinforced Aluminum­ Matrix Composite میرشمسی، محمد علی Mirshamsi, Mohammad Ali صنعتی شریف 1400 کامپوزیت زمینه فلزی Metal Matrix Composite (MMC) / ماشین کاری به کمک لیزر Laser Assisted Machining / روش تاگوچی Taguchi Method / بهینه سازی چندهدفه Multiobjective Optimization / روش پلکت - برمن Plackett-Burman Method / روش فراابتکاری ژنتیک چندهدفه با مرتب سازی نامغلوب Non-Dominate Sorting Genetic Algorithm (NSGAII) Method / روش تاپسیس Technique for Order-Perference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS)Method 58-54715
9 پایان نامه ارائه چارچوبی برای طراحی تلرانسی بهینه و مقاوم پره‌ های کمپرسور در حضور عدم‌ قطعیت‌ های عملکردی A Framework for the Optimal and Robust Tolerance Design of Compressor Blades Under Functional Uncertainties” میرحسینی، دریا Mirhosseini, Darya صنعتی شریف 1401 طراحی مقاوم Robust Design / تحمل پذیری Tolerance / عدم قطعیت Uncertainty / تراکم ساز محوری Axial Compressor / طراحی بهینه چندموضوعی مبتنی بر عدم قطعیت Uncertainty-Base Multidisciplinary Design Optimization / پره تراکم ساز هوا Compressor Blade 08-55290
10 پایان نامه بهینه سازی الگوریتم اسکن در دستگاه SLS Optimization of Scan Algorithms in Selective Laser Sintering منشوری یگانه، احمد Manshoori Yeganeh, Ahmad صنعتی شریف 1395 روش تف جوشی انتخابی با لیزر Selective Laser Sintering (SLS)Method / روش اسکن Scan Method / ساخت افزایشی Additive Manufacturing / الگوی هاشورزنی Hatching Pattern / الگوریتم اسکن ترکیبی Comprehensive Scan Algorithm / مدل سازی اجزای محدود چندلایه Multilayer Finite Element Modeling 08-49750
11 پایان نامه طراحی و ساخت دستگاه میکروفلوئیدیکی دو مرحله ای واقع بر تراشه، جهت کنترل و جداسازی سلول های سرطانی Device on a Chip, in Order to Control and Separation of Circulating Tumor Cells مسعودی، محمد مهدی Masoudi, Mohammad Mahdi صنعتی شریف 1396 تومورها Tumors / سرطان Cancer / جداسازی سلولی Cell Separation / تراشه ریزسیال Microfluidic Chip / نانوذرات مغناطیسی Magnetic Nanodot / سلول های تومور سرگردان Circulating Tumor Cells (CTC) / هوشمندسازی مغناطیسی Intellectualized Magnetic 08-50791
12 پایان نامه مدل سازی چندفیزیکی و صحه گذاری تجربی تشکیل ریزقطرات نانوکلوییدی در پرینتر سه بعدی الکتروهیدرودینامیک Numerical Modelling and Experimental Validation of Nano Colloid Droplet Formation in the Electrohydrodynamic 3D Printer محمدی، کیوان Mohammadi, Kaivan دانشگاه صنعتی شریف 1399 چاپگر الکتروهیدرودینامیک Electrohydrodynamic Printer / چاپگر سه بعدی Three Dimensional Printer / تحلیل حساسیت Sensitivity Analysis / جوهر کلوییدی Colloidal Ink / سرعت سنجی با تصویربرداری حرکت ذرات Particle Image Velocimetery (PIV) / ساخت افزایشی Additive Manufacturing / مدل چندفیزیکی - چندفازی Multiphysics Particle Tracing Model / تشکیل قطره Droplet Formation 08-53404
13 پایان نامه طراحی تلرانسی سیستم‌های مکانیکی بر مبنای مدل سازی قابلیت اطمینان تحت استنباط بیژین Tolerance Design of Mechanical Systems based on Reliability Modeling under Bayesian Inference قادری، عارف Ghaderi, Aref صنعتی شریف 1397 تحلیل تولرانس Tolerance Analysis / تخصیص تلرانسی Tolerance Allocation / قابلیت اطمینان Reliability / روش های آماری Statistical Methods / بهینه سازی Optimization / روش مونت کارلو Monte Carlo Method / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / استنباط بیزی Bayesian Inference 08-51253
14 پایان نامه تحلیل تلرانسی سیستم‌های مکانیکی دوار با وجود خطاهای ابعادی و هندسی Tolerance Analysis of Rotating Mechanical Systems in Presence of Dimensional and Geometrical Errors فلاح زاده ابرقویی، حامد Fallahzadeh, Hamed صنعتی شریف 1396 تحلیل حساسیت Sensitivity Analysis / فرکانس طبیعی Natural Frequency / تحلیل تولرانس Tolerance Analysis / تحلیل تلرانسی استاتیکی Static Tolerance Analysis / تحلیل تلرانسی دینامیکی Dynamic Tolerance Analysis / خطاهای غیرتکراری Nonrepetitive Run-Out (NRRO) / سیستم دوار Rotating System 08-49844
15 پایان نامه طراحی بهینه یاتاقان های اسپیندل سرعت بالا جهت کاهش لنگی های غیرتکراری Optimal Design of the High Speed Spindle Bearings to Reduce Non Repeatable Run Out فراهانی، محمد رضا Farahani, Mohammad Reza صنعتی شریف 1396 طراحی بهینه Optimal Design / محور سرعت بالا High Speed Spindle / لنگی Runout / لنگی غیرتکراری Non-Repeatable Runout 08-50047
16 پایان نامه تحلیل قابلیت فرایند ساخت افزودنی بر اساس مدل پیش بینی خطاهای ابعادی و هندسی محصول مبتنی بر یادگیری ماشین Process Capability Analysis of Additive Manufacturing Process through Predictive Model of Dimensional and Geometric Errors based on Machine Learning عبدالهی، علیرضا Abdolahi, Alireza صنعتی شریف 1400 ساخت افزایشی Additive Manufacturing / یادگیری ماشینی Machine Learning / توانمندی فرایند Process Capability / پیش بینی خطا Defect Prediction / نظریه احتمال Probability Theory 08-55178
17 پایان نامه طراحی مقاوم اجزای مکانیکی با استفاده از رویکرد قابلیت اطمینان معکوس A new Approach in Reliability Based Robust Optimization شرفی، محمد حسین Sharafi, Mohammad Hossein صنعتی شریف 1395 طراحی بهینه Optimal Design / طراحی مقاوم Robust Design / قابلیت اطمینان Reliability / طراحی در شرایط عدم قطعیت Design under Uncertainty / قابلیت اطمینان معکوس Inverse Reliability 06-49765
18 پایان نامه الگوریتم شناسایی خودکار سیستم‌ها شامل انواع مختلف عدم قطعیت‌ها مبتنی بر آنالیز مودال عملیاتی Automatic System Identification Algorithm Including Uncertainty Estimation based on Operational Modal Analysis شاکری، محمد سجاد Shakeri, Mohammad Sajad صنعتی شریف 1397 تحلیل مودال عملیاتی Operational Modal Analysis / پارامترهای مودال Modal Parameters / شناسایی سیستم System Identification / شناسایی زیرفضای تصادفی Stochastic Subspace Identification / نمودار پایدارسازی Stabilization Diagram / تفسیر خودکار Automatic Interpretation / بازه عدم قطعیت Uncertainty Bounds / پایش درستی سازه ای Structural Health Monitoring 08-52005
19 پایان نامه طرح‌ریزی فرایند مونتاژ رباتیک خودکار مبتنی بر روش یادگیری تقویتی Optimal Process Planning for Automated Robotic Assembly of Mechanical Assembles based on Reinforcement Learning Method رئیسی، مهران Raisi, Mehran صنعتی شریف 1399 الگوریتم های هوشمند Intelligent Algorithms / یادگیری تقویتی سلسله مراتبی Hierarchical Reinforcement Learning / یادگیری تقویتی عمیق Deep Reinforcement Learning / بینایی ماشین Machine Vision / مونتاژ هوشمند Intelligent Assembly / الگوریتم SAC Soft Actor Critic (SAC)Algorithm 08-54094
20 پایان نامه طراحی تلرانسی قطعات مکانیکی با درنظرگرفتن اثرات فرسودگی و افت کیفیت طی ساخت و شرایط عملکردی Tolerance Design of Mechanical Parts Considering Degradation and Quality Loss in Manufacturing Process and Operating Conditions دهقانی تفتی، محمد صالح Dehghani Tafti, Mohammad Saleh صنعتی شریف 1398 تخصیص تلرانسی Tolerance Allocation / افت کیفیت Quality Loss / طراحی تلرانسی Tolerance Design / تلرانس گذاری Tolerancing / اثرات فرسودگی Degradation Effects 08-52979