Loading...
Search for: mechanisms
0.023 seconds
Total 3634 records
 List View    Gallery View
# Type Title Author Publisher Pub. Year Subjects Call Number
1 پایان نامه ارزیابی قابلیت تطبیق پذیری در مدل های بیولوژیکی Evaluation of Adaptability in Biological Models ﻣﺤﻤﺪی زﻧﺪ، آرﻣﯿﻦ Mohammadie Zand, Armin صنعتی شریف 1398 نظریه کنترل Control Theory / سیستم های زیستی Biological Systems / قابلیت تطبیق Adaptability / مکانیزم های کنترلی زیستی Biological Control Mechanisms / تطبیق پذیری کامل مقاوم Robust Perfect Adaptation / کنترل کننده بازخورد انتگرالی Integral Feedback Controller 05-52900
2 پایان نامه علیت در نگاه هیوم Hume on Causation یونسی، فاطمه Yonesi, Fatemeh صنعتی شریف 1390 اقتران دائم بین رخدادها Constant Conjunction / سازوکار تداعی کننده علیت Associative Mechanism / ارتباط ضروری Necessary Connection / تفسیر واقع گرایی شکاک Sceptical Realist Interperetation 42-42142
3 پایان نامه بررسی اثر پارامترهای جوشکاری فراصوت بر ریزساختار و خواص مکانیکی اتصال ورق مس و آلومینیوم Parametric Investigation on Microstructure and Mechanical Properties of Ultrasonic Spot welded Aluminium and Copper Sheets یوسفی، علی Yosefi, Ali صنعتی شریف 1400 دامنه نوسان Oscillation Amplitude / آلیاژ آلومینیوم 1050 Aluminum Alloy 1050 / مس خالص Pure Copper / خواص مکانیکی اتصال Joint Mechanical Properties / فشار عمودی Vertical Pressure / جوشکاری فراصوت فلز Ultrasonic Metal Welding / اتصال مس به آلومینیوم Aluminum-Copper Joint 07-54752
4 پایان نامه متافیزیک تعبیر وجهی بوهم - باب در مکانیک کوانتومی Metaphysics of Bohm-Bub's Modal Interpretation of Quantum Mechanics یغمایی، ابو تراب Yaghmaie, Aboutorab صنعتی شریف 1387 قضیه کوچن - اشپکر Kochen-Specker Theorem / مقوله انگاری Categoricalism / واقع گرایی ساختاری هستی شناختی Ontic Structural Realism / منظرانگاری Perspectivalism / تمایلی انگاری Dispositionalism / تعبیر وجهی مکانیک کوانتومی Model Interpretation of Quantum Mechanics 42-39331
5 پایان نامه تحلیل سینماتیکی و دینامیکی یک مکانیزم موازی با لینک ها و مفاصل انعطاف پذیر برای کاربردهای با دقت میکرو Kinematics and Dynamic Analysis of a Compliant Parallel Mechanism with Flexible Links for Micro Applications یعقوبی، رضا Yaghoubi, Reza صنعتی شریف 1393 ربات موازی Parallel Robot / تحلیل دینامیکی Dynamic Analysis / مکانیزم انعطاف پذیر Compliant Mechanism / مفصل خمشی Flexure Hinge 08-46981
6 پایان نامه بررسی تاثیر پارامترهای نورد داغ بر خواص مکانیکی و فیزیکی یک آلیاژ آهن - نیکل - کبالت Investigation of Effect of Hot rolling Parameters on Mechanical and Physical Properties of a Fe-Ni-Co Alloy یزدانی، محمد Yazdani, Mohammad صنعتی شریف 1388 نورد داغ Hot Rolling / تبلور مجدد دینامیکی Dynamic Recrystallization / خواص فیزیکی Physical Properties / خواص مکانیکی Mechanical Properties / آلیاژ کبالت - نیکل - آهن Cobalt-Nickel-Ferrum Alloy / فشار داغ Hot Compression / پیچش داغ Hot Torsion 07-39840
7 پایان نامه بررسی و ساخت یک سامانه (میکروفلوییدیک) به منظور مشخصه یابی سلول های سرطانی (CTCs) در گردش Investigation and Characterization of Circulating tumor Cells (CTCs) by the Microfluidics Systems یاری، علیرضا Yari, Alireza صنعتی شریف 1400 مشخص سازی Characterization / سیستم ریزسیال Microfluidic System / مکانیک سلول Cell Mechanics / خواص مکانیکی Mechanical Properties / مدل تغییر شکل پذیر Deformable Model / سلول های تومور سرگردان Circulating Tumor Cells (CTC) / سلول های سرطانی Cancer Cells 06-54263
8 پایان نامه اثر کسر حجمی مارتنزیت بر رفتار خستگی فولاد سه فازی فریت - بینیت - مارتنزیت Effect of Martensite Volume Fraction on Fatigue Properties of Ferrite- Bainite- Martensite Triple Phase Steel گودرزی، احمد Goudarzi, Ahmad صنعتی شریف 1390 فولاد سه فازی Triple Phase Steel / ریزساختار Microstructure / خواص مکانیکی Mechanical Properties / خستگی Fatigue 07-42331
9 پایان نامه مدل سازی عددی مکانیک شکست در مواد با تغییرات تدریجی در حالت ایزوتروپ و ارتوتروپ به کمک روش المان محدود توسعه یافته Numerical Modeling of Fracture Mechanics in Isotropic/ Orthotropic FGMs by XFEM
گلی، الیاس Goli, Elyas صنعتی شریف 1392 مواد هدفمند Graded Materials / مکانیک شکست Fracture Mechanics / روش اجزای محدود بسط یافته Extended Finite Element Method / محیط دوسانگرد Orthotropic Media / همسانگردی جانبی Transversely Isotropic / انتگرال تداخلی Interaction Integral 09-45531
10 پایان نامه مطالعه ی سینتیکی و مکانیزمی واکنش اکسایش دوپامین با استفاده از کلاسترهای منگنز (IV)مرتبط با فتوسیستم II Kinetic and Mechanistic Study of Oxidation of Dopamine by Manganese (IV) Clusters with Relevance to Photosystem II گلسرخی، بهمن Golesorkhi, Bahman صنعتی شریف 1392 فتوسیستم II Photosystem II / کمپلکس تولید کننده اکسیژن Oxygen Evolving Complex / کلاسترهای منگنز دارای پل های اکسو Oxo-Brige Manganese Clusters / واکنش های اکسایش - کاهش Redox Reactions / مکانیزم الکتروپروتیک Electroprotic Mechanism 03-44702
11 پایان نامه بررسی خواص مکانیک شکست بتن خودتراکم حاوی الیاف فولادی Investigation of the Fracture Properties of Self Compacting Concrete Containing Steel Fibers گلسرخ تبار امیری، هادی Golsorkhtabar Amiri, Hadi صنعتی شریف 1394 بتن خودمتراکم Self Compacting Concrete (SCC) / مکانیک شکست Fracture Mechanics / الیاف فولادی Steel Fibers / اثر اندازه Size Effect / روش کار شکست Fracture Work Method 09-48019
12 پایان نامه مطالعه فرزکاری خشک و برودتی تیتانیوم متخلخل با هدف باز نگه داشتن تخلخل ها Study of Dry and Cryogenic Milling of Porous Titanium with the Purpose of Keeping Pores Open گلدوست، محدثه Goldoust, Mohaddeseh صنعتی شریف 1399 ریزماشین کاری Micromachinig / مکانیزم تشکیل براده Chip Formation Mechanism / سلامت سطح Surface Integrity / ضخامت براده تغییرشکل نیافته Undeformed Chip Thickness / ماشین کاری برودتی Cryogenic Machining / ضخامت براده تغییرشکل نیافته Undeformed Chip Thickness / تیتانیوم متخلخل Porous Titanium 08-53140
13 پایان نامه ساخت و بررسی خواص مکانیکی داربست کامپوزیت استخوانی پایه TCP Manufacturing and Characterization of Bone Scaffold Based on TCP گرگین کرجی، زهرا Gorgin Karaji, Zahra صنعتی شریف 1389 خواص مکانیکی Mechanical Properties / محلول شبه پلاسمای خون Simulated Body Fluid (SBF) / مهندسی بافت Tissue Engineering / داربست استخوانی Bone Scaffold / کامپوزیت آگاروز تی. سی. پی TCP/Agarose Composite 07-41169
14 پایان نامه بررسی اثر افزودن استرانسیم بر ریزساختار، خواص مکانیکی و زیست تخریب پذیری آلیاژهای زیست تخریب پذیر Mg-Zn-Sr Investigation into the Effect of Adding Sr on Microstructure, Mechanical Properties and Biodegradability Behavior of Biodegradable Mg-Zn-Sr Alloys گراشی، احسان Gerashi, Ehsan صنعتی شریف 1401 زیست سازگاری Biocompatibility / عملیات حرارتی Heat Treatment / خواص مکانیکی Mechanical Properties / آهنگری چندجهته Multidirectional Forging / آلیاژ منیزیم Magnesium Alloy / استرانسیم Strontium / پوشش دهی Coating / روش آبی - حرارتی Hydrothermal Method / آلیاژهای زیست تخریب پذیر منیزیم Biodegradable Magnesium Alloys 07-55189
15 پایان نامه طراحی بهینه فیکساتور خارجی برای اصلاح نارسایی ها و دفرمیتی های زانو Optimal Design of an External Fixator for Knee Injuries & Deformities گدازنده، بردیا Godazandeh, Bardia صنعتی شریف 1394 مکانیزم موازی Parallel Mechanism / سیستم سری - موازی Series-Parallel System / سکوی استوارت Stewart Platform / نقطه تکین Singularity Point / ناهنجاری استخوانی Bone Deformity / فیکساتور خارجی External Fixator 08-47506
16 پایان نامه ساخت نانوکامپوزیت های " پلیمر - نانورس - بور " و " پلیمر - نانورس - سرب " جهت حفاظت در مقابل پرتوهای نوترون و گاما Fabrication of “Boron-Clay-Polymer" and "Lead-Clay-Polymer" Nanocomposites for Radiation Shielding of Neutron and Gamma Rays
کیانی، محمد امین Kiani, Mohammad Amin صنعتی شریف 1392 خواص مکانیکی Mechanical Properties / پایداری حرارتی Thermal Stability / تابش دهی اشعه الکترونی Electron Beam Irradiation / نانوکامپوزیت بسپار/خاک رس Polymer Layered Silicate Nanocomposite (PLSNs) / حفاظ سازی نوترون Neutron Shielding / حفاظ سازی گاما Gamma Shielding 46-45482
17 پایان نامه طراحی و تحلیل یک سامانه رمزنگاری کلید عمومی کد مبنا Design and Cryptanalysis of a Code-based Public-key Cryptosystem کیان پور، جاوید Kianpour, Javid صنعتی شریف 1400 امنیت محاسباتی Computational Security / کد قطبی Polar Code / رمزنگاری کلید عمومی Public Key Cryptography / اثبات امنیت Security Proof / امنیت صوری Formal Security / سامانه رمزگذاری مبتنی بر کد Code-based Cryptosystem / ساز و کارهای کپسوله کردن کلید Key Encapsulation Mechanism (KEM) 05-55091
18 پایان نامه بررسی چند پدیده‌ی آشوب کوانتومی بر مبنای مکانیک کوانتومی و نظریه آشوب Studying of Chaotic Behavior in Some Classical and Quantum Systems
کوره‌پز محمودآبادی سیرجان، مهدی Koorepaz Mahmoudabadi Sirjan, Mahdi صنعتی شریف 1395 مکانیک کوانتومی Quantum Mechanics / نظریه آشوب Chaos Theory / نظریه کوانتومی Quantum Theory / دینامیک ناموجبیتی Stochastic Dynamics 03-49012
19 پایان نامه مدل سازی شبکه حفره ای انتقال جرم در غشا برای جداسازی گازها Pore Network Modeling of Membrane Mass Transport for Gas Separation کوتی، مینا Kooti, Mina صنعتی شریف 1400 مدل شبکه ای حفره Pore Network Model / غشای متخلخل Porous Membrane / جداسازی گازها Gases Separation / حلالیت Solubility / نفوذپذیری Permeability / غشاهای چگال Dense Membranes / مکانیسم جریان تخلخلی Pore Flow Mechanism 06-54096
20 پایان نامه مطالعه آزمایشگاهی جابجایی غیرامتزاج پذیر نفت سنگین در محیط متخلخل غیر یکنواخت در شرایط امواج فراصوت Experimental Analysis of Immiscible Displacements of Heavy Oil in Heterogeneous Porous Media under Ultrasonic Effect کنعانی، مجتبی Kanani, Mojtaba صنعتی شریف 1393 امواج فراصوتی Ultrasonic Waves / مدل ناهمگن Heterogeneous Model / ازدیاد برداشت نفت Enhanced Oil Recovery / بعد فرکتال Fractal Dimension / مکانیزم جا به جایی Displacement Mechanism 19-46230